Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i polityka cookies

Korzystanie ze strony internetowej www.brygadybudowlane.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies oraz regulaminu serwisu.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna: Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w dalszej części zwane RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies zawiera zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików Cookies przez odwiedzających użytkowników.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie polityki cookies lub polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem strony poprzez adres email: biuro@pracownicybudowlani.pl

Żadne dane osobowe oraz adresowe podane przez Użytkowników na stronie internetowej
www.brygadybudowlane.plnie są i nie będą w udostępniane, przekazywane i odsprzedawane osobom trzecim bez zgody użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, a każdego użytkownika obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Powodem zmiany może być rozwój technologii internetowej, inne zmiany strony internetowej lub zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.

§2
DEFINICJE

„Administrator” – BERKER DOMINIS Sp. z o.o. KRS: 0000596731, NIP: 7582358966, REGON: 363518276)Janusza Korczaka 4, 07-409 Ostrołęka

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie, przeglądający jej zawartość i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.brygadybudowlane.pl

§3
DANE OSOBOWE

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika.
 2. Użytkownik dobrowolnie zgadza się na podanie danych osobowych za pomocą formularzy znajdujących się na stronie www.brygadybudowlane.pl, w celach jakie wskazują dane formularze.
 3. Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na podanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem drogi elektronicznej od Administratora z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych np. o usługach oferowanych przez Administratora, istotnych z jego punktu widzenia.
 4. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych osobowych, posiada możliwość ich poprawienia, edycji, sprostowania, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co spowoduje usunięcie adresu email z listy mailingowej Administratora.
 6. Użytkownik ma prawo przenoszenia własnych danych osobowych i wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
 8. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez czas nieokreślony.
  Niepodanie danych osobowych przez Użytkownika może uniemożliwić mu korzystanie z niektórych usług, wymagających podania tych danych.
 9. Użytkownik podając dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingowych produktów i usług Administratora, w tym w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wówczas dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych i przygotowaniu zindywidualizowanej oferty.
 10. Na stronie mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach internetowych. Administrator chroni dane osobowe użytkownika z należytą starannością zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 11. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1000) dalej UODO.
 12. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji określonych usług wynikających ze udzielonej zgody.
 13. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowi udzielona przez Użytkownika zgoda oraz wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4
FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5
TECHNOLOGIE

Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

W celu korzystania ze strony internetowej www.brygadybudowlane.pl niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§6
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie
  www.brygadybudowlane.pl w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§7
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§8
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek Kandydaci do pracy/Pracownicy

Administratorem danych jest firma BERKER DOMINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce ul. Korczaka 4. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@pracownicybudowlani.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.pracownicybudowlani.pl, telefonicznie pod numerem (029) 717 68 96 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Zgodę należy wyrazić na udział w obecnym  procesie rekrutacyjnym jeśli chce Pani/Pan wziąć w nim udział, jeśli natomiast chcą Państwo otrzymywać od nas aktualne oferty pracy i uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych to należy wyrazić  zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdej chwili odwołane. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: biuro@pracownicybudowlani.pl , lub złożyć wniosek w siedzibie spółki. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy) 
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) 
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) 
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: podmiotom współpracującym w zakresie rekrutacji, pracownikom spółki, dostawcom usług IT, dostawcom usług kadrowo-księgowych. Pani/Pana dane zawarte w CV, wypełnionych formularzach oraz przekazane naszym pracownikom będą także przekazywane do potencjalnego pracodawcy na podstawie przepisów prawa.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 4 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

–  dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

– wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, to przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek Klienci/Brygady

Administratorem danych jest firma BERKER DOMINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce ul. Korczaka 4. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@pracownicybudowlani.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.pracownicybudowlani.pl, telefonicznie pod numerem (029) 717 68 96 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Podstawą prawną, w oparciu o którą firma Pracownicy budowlani  Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Przetwarzanie danych o przedsiębiorcach jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez BERKER DOMINIS Sp. z o.o. w zakresie dostarczania, weryfikacji oraz zbierania informacji o przedsiębiorcach Klientom BERKER DOMINIS Sp. z o.o. Klienci BERKER DOMINIS Sp. z o.o. posiadają natomiast prawnie uzasadniony interes wynikający z przepisów prawa w pozyskiwaniu informacji o przedsiębiorcach,  zapewnienia sobie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji poprawności i wzbogacania posiadanych danych.

Dane osobowe będą przetwarzane: 

– w celu zawarcia i realizacji umowy,

– w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią,

– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji zawartej umowy . Dane osobowe mogą być też przekazywane  kontrahentom BERKER DOMINIS Sp. z o.o. świadczącym usługi i w tym celu przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie BERKER DOMINIS Sp. z o.o. Mogą to być usługi związane z obsługą i wysyłką poczty tradycyjnej, poczty e-mail, obsługą IT, obsługą księgową, kadrową, doradczą i prawną. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom odbywa się na podstawie zawartych umów zgodnych z wymogami RODO.

Właściciele danych osobowych mają prawo do:

–  dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do ich przenoszenia.

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora nie krócej niż przez czas trwania umowy i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

Facebook Zarejestruj brygadę Zlecenia budowlane Kontakt