Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

I. WARUNKI OGÓLNE

Poniższe postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług przez www.brygadybudowlane.pl na rzecz Klienta.

II. DEFINICJE

Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin maja następujące znaczenie, chyba ze Strony postanowią inaczej:

 1. www.brygadybudowlane.pl lub Usługodawca – BERKER DOMINIS Sp. z o.o. KRS: 0000596731, NIP: 7582358966, REGON: 363518276)Janusza Korczaka 4, 07-409 Ostrołęka;
 2. Portal –serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.brygadybudowlane.pl;
 3. Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380), lub osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.); korzystająca z usług świadczonych przez www.brygadybudowlane.pl;
 4. Rejestracja – założenie dla Klienta konta użytkownika Portalu oraz akceptacja przez Klienta Regulaminu korzystania z serwisu www.brygadybudowlane.pl
 5. Login – unikalna nazwa Klienta Portalu uzyskana w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu
 6. Ogłoszenia – ogłoszenia opublikowane w Portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach Portalu;
 7. Polityka Prywatności i plików cookies – zasady przetwarzania danych osobowych Klienta określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie
  i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne zadanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
 10. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych miedzy systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną;
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu.

III. REJESTRACJA

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.
 2. Usługobiorca dokonując Rejestracji, oświadcza, że:
  1. dane podane w formularzu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  1. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  1. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  1. zapoznał się z Regulaminem wraz Załącznikami i zobowiązuje się go przestrzegać.
 1. Rejestracja konta jest wymagana w celu uzyskania dostępu do pełnych funkcjonalności Portalu.
 2. Rejestracja może zostać dokonana korzystając bezpośrednio ze strony internetowej Portalu poprzez wypełnienie formularza.

IV. KONTO USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca po dokonaniu prawidłowej Rejestracji utworzy dla Usługobiorcy konto użytkownika o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o wybranej przez Klienta nazwie, jeżeli jest ona już używana w Portalu.
 3. Usługodawca może usunąć zarejestrowane konto Usługobiorcy, jeżeli nazwa tego konta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, informując Usługobiorcę o tym fakcie niezwłocznie pocztą elektroniczną wysłaną na adres email podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.
 4. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą Loginu i hasła dostępu.

V. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

 1. Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Portalu formularzy zamieszczać w Portalu własne dane i dokumenty, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Portalu udostępnionym przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Klienta, uprzedniej i następczej kontroli treści zamieszczanych w Portalu przez Klienta.
 4. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego dokumentów, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści. Usługodawca odmawia zamieszczenia odpowiedzi na ofertę wysłanej przez osobę niepełnoletnią bez wymaganej zgody jej rodziców lub opiekuna.
 5. W przypadku dokumentu naruszającego zasady korzystania z Portalu, Usługodawca ma prawo niezwłocznie usunąć taki dokument, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 7. Usługodawca ma prawo do:
  1. Okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją Portalu;
  1. wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych
   z funkcjonowaniem usług oraz powiadomień o nowych Usługach.
 1. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i dokumentów zamieszczanych na Portalu.

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. komputer osobisty połączony z siecią Internet,
  1. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
  1. przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem.

VIII. OPŁATY

Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta są nieodpłatnie.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: biuro@pracownicybudowlani.pl.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
  1. przedmiot reklamacji,
  1. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

X. ZAWARCIE I ROZWIAZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Usługobiorcę, co oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku Usług dostępnych po dokonaniu Rejestracji, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.
 3. W przypadku Usług nieodpłatnych, Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Za wypowiedzenie Umowy uważana jest również odmowa wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,
  1. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  1. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy
  i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym
  z naruszenia Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Portalu.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca może zawiadomić Usługobiorcę, publikując stosowną informację na Portalu lub przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej podany w procesie Rejestracji.
 5. W przypadku, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego punktu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę, samodzielnie likwidując konto w serwisie przez Internet lub informując pisemnie w przeciągu 14 dni licząc od daty zmiany regulaminu, o chęci rozwiązania umowy, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Korespondencja powinna być kierowana na aktualny adres spółki, BERKER DOMINIS Sp. z o.o. ul. Janusza Korczaka 4, 07-409 Ostrołęka. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. Umowa o świadczenie usług podlega prawu polskiemu.
 7. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego łączącego www.brygadybudowlane.pl z Klientem rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.
Facebook Zarejestruj brygadę Zlecenia budowlane Kontakt